wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kategorie
  • The Chosen
  • Księga Ksiąg
  • Rabaty w sklepie
  • Bon podarunkowy

Regulamin


Regulamin obowiązujący od 9 marca 20231. Sklep internetowy, działający pod adresem https://ccm.pl/, jest prowadzony przez firmę Studio DR Sp. z o.o., z siedzibą w Wiśle, przy ul. Malinka 65D/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112221; Numer REGON 070569257; Numer NIP: 548-10-11-757 i zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

2. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę
https://ccm.pl/ kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

4. Zamawiający w sklepie internetowym
https://ccm.pl/ zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie https://ccm.pl/ lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę
https://ccm.pl/, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie https://ccm.pl/ i obejmuje m.in. książki, płyty CD/DVD, akcesoria.

2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLIENTA adres e-mail. KLIENT może również otrzymać od SPRZEDAWCY zawiadomienie o wysyłce wraz z dodatkowymi danymi do odbioru zamówienia, np. numerem zlecenia za pomocą e-maila lub SMSa. Celem ustalania i przekazywania KLIENTOWI tych dodatkowych danych jest zapewnienie, aby PRODUKT został wydany właściwej osobie.

4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie KOSZTY WYSYŁKI

5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: KOSZTY WYSYŁKI.
Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. Odbiór zamówionych PRODUKTÓW może również nastąpić w siedzibie SPRZEDAWCY - ul. Malinka 65D/2, 43-460 Wisła. W takim przypadku, KLIENT w chwili odbioru, podaje dane niezbędne (imię i nazwisko oraz numer zamówienia) do odbioru zamówienia w siedzibie SPRZEDAWCY.

6. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór w siedzibie SPRZEDAWCY KLIENT powinien odebrać zakupione PRODUKTY w siedzibie SPRZEDAWCY w terminie 14dni. Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez KLIENTA adres e-mail w terminie 14 dni. Sprzedawca zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji.

7. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLIENTA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem).  Szczegółowe dane dostępne są tutaj: PŁATNOŚCI. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie
https://ccm.pl/.

8. Do każdego zamówienia jest wystawiany rachunek uproszczony lub faktura VAT na życzenie klienta, która jest doręczana KLIENTOWI wraz z PRODUKTEM.

9. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie
https://ccm.pl/ sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

§ 2. Modyfikacje w zamówieniu

1. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA, KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony ccm.pl.

§ 3. Ceny

1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie KOSZTY WYSYŁKI.

2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

3. Ceny PRODUKTÓW podane w sklepie internetowym
https://ccm.pl/ obowiązują również w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY.

§ 4. Termin realizacji zamówień

1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia.

2. Termin dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu. Wszystkie terminy dostawy zamieszczone są na stronie KOSZTY WYSYŁKI

3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 11.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 11.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

4. Termin realizacji wysyłek zagranicznych w zależności od kraju przeznaczenia może się wydłużyć nawet do 3 tygodni

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Ja ............................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
numer faktury..........................................,
data zawarcia umowy.................................................,
data odbioru ...........................................................................................,
Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Nr konta bankowego do zwrotu płatności...............................................................
Data.....................................

4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@ccm.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Studio DR, ul. Malinka 65D/2, 43-460 Wisła z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY lub przekazać ją osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru w siedzibie SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism.

§ 6. Reklamacje wad PRODUKTÓW

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. elektroniczne urządzenie bez ładowarki lub kabla zasilającego, choć powinien być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail: sklep@ccm.pl

11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru,
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12.Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: Studio DR, ul.Malinka 65D/2, 43-460 Wisła Z DOPISKIEM "REKLAMACJA CCM.PL" albo złożyć reklamacje bezpośrednio w siedzibie SPRZEDAWCY pod tym samym adresem.

13. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

14.
Sprzedajemy tylko oryginalne i nowe produkty zapakowane w folię za wyjątkiem niektórych produktów, które zostały oznaczone wpisem "Produkt używany - powystawowy"
Wszystkie oferowane przez nas produkty nie zawierają treści wulgarnych i nie są niebezpieczne dla zdrowia. Wszystkie produkty z reguły są wolne od wad, jednak z uwagi na to że dużą część asortymentu dystrybuujemy nie mamy wpływu na jakość końcową produktów, gwarantujemy natomiast możliwość wymiany lu zwrotu produktu w przypadku wady fabrycznej jeżeli taka się zdarzy.
Wszystkie uwagi dotyczące jakości towarów znajdujących się w naszej ofercie można zgłaszać telefonicznie: 33 855 36 21 lub za pomocą poczty elektronicznej: sklep@ccm.pl


15. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo dostawy zamówionych przez Ciebie produktów. Towar wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej (www.poczta-polska.pl) oraz firmy kurierskiej INPOST (https://inpost.pl
Przy odbiorze paczki od listonosza, w okienku poczty lub od kuriera pamiętaj, aby w pierwszej kolejności sprawdzić, czy dostarczona paczka nie jest uszkodzona. Jeżeli paczka będzie uszkodzona, to zanim ją odbierzesz spisz protokół w obecności pracownika poczty lub kuriera a następnie poinformuj nas o tym - telefon pod który możesz zadzwonić to 33 855 36 21

§ 7. Komentarze, opinie i recenzje

7.1. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom publikacji w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących w szczególności przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży, jak również wystawienia opinii o nabytym Towarze.

7.2. Sprzedawca umożliwia wystawienie opinii Klientom, którzy wcześniej dokonali zakupu Towarów w Sklepie Internetowym. W tym celu, Sprzedawca po zawarciu Umowy Sprzedaży wysyła do Klienta drogą e-mailową indywidualny link. Klient może zamieścić opinie po kliknięciu w taki link lub korzystając z formularza wystawiania opinii przy produkcie.

7.3. Klient powinien formułować swoje opinie w sposób odzwierciedlający rzeczywistą ocenę danego Towaru, w szczególności wskazując na jego zalety lub wady. Klient ponosi odpowiedzialność za treść opinii.

7.4. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów opinii, które mogłyby w szczególności: (i) naruszyć dobra osobiste osób trzecich, w tym mieć charakter obraźliwy, poniżający lub naruszać dobre obyczaje; (ii) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej; (iii) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd; lub (iv) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy obowiązującego prawa.

7.5. Jeśli Klient lub inna osoba uzna, że opinia publikowana w Sklepie Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści zamieszczanych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których uzyskał wiarygodną informację, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. 

7.6. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na braku skorzystania z możliwości zamieszczania treści przez Klienta w Sklepie Internetowym.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest firma Studio DR, ul. Malinka 65D/2, 43-460 Wisła, której nadano numer NIP: 548-10-11-757, numer REGON: 070569257.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT sklepu internetowego
https://ccm.pl/ ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie
https://ccm.pl/, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

5. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej
https://ccm.pl/ może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie sklepu internetowego POLITYKA PRYWATNOŚCI poświęconej polityce prywatności
https://ccm.pl/.

§ 9. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.ccm.pl

1. Strona internetowa
https://ccm.pl/ (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez firmę Studio DR, ul. Malinka 65D/2, 43-460 Wisła, której nadano numer NIP: 548-10-11-757, numer REGON: 070569257 i zwaną dalej również „Administratorem”.

2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

9. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny ccm.pl przez Klienta, umożliwiających:
a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
b) utrzymania sesji Klienta,
c) dostosowania witryny ccm.pl do potrzeb Klientów,
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego,
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny ccm.pl.

10. Witryna ccm.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.

11. Sklep internetowy www.ccm.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj: INFORMACJA O COOKIE.

12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: sklep@ccm.pl, telefonicznie 33 855 36 21 lub listownie na adres Studio DR, ul. Malinka 65D/2, 43-460 Wisła.

13. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

14. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres sklep@ccm.pl. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

§ 10. Postanowienia końcowe

1.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Studio DR Sp. z o.o.

2.Wszystkie nazwy, opisy oraz znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji produktów. Zabrania się kopiowania zdjęć i opisów produktów. Opisy produktów oraz zdjęcia (te nie pobrane z zasobów producentów) są własnością autora - właściciela sklepu.

3.Regulamin określa zasady zakupów w sklepie ccm.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie, o czym klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.

4.Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

5.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

7.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

8.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

9.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm..

10.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2016 r. i dotyczy umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

11.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie
https://ccm.pl/. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

12. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej ccm.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.

Regulamin z dnia 20 lipca 2018 r.Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować listownie lub telefoniczne na adres:
Studio DR Sp. z o. o.
ul. Malinka 65D/2, 43-460 Wisła
tel. 33/ 855 36 21
e-mail: sklep@ccm.pl
 

Przejdź do strony głównej

Polecamy z naszej oferty

Sklep internetowy shopGold
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ